ข่าวระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ระบบเทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 คณะดำเนินการเอง) หลักาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ระบบ 4 ปี) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมสูตรสหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กรกฎคม พ.ศ. 2561 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ระบบเทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5 คณะดำเนินการเอง) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ (ระบบเทียบเข้า) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 กรกฎคม พ.ศ. 2561 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

Read More »

ประกาศตารางสอบปลายภาค ประจาภาคเรียนที่ 2/2561 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เทียบเข้า) รุ่นที่ 19 (ปี 4) ห้องเรียนจังหวัดมหาสารคาม อุบลราชธานี อุดรธานี และ นครราชสีมา

Read More »