ข่าวเด่น

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น (จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ) Workshop on community elderly program intervention (The Action Practicing from Conceptualized)

“ประชุมเชิ …

Read More »

โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสร้างสุขด้วยการให้บริการที่ประทับใจ (Service mind)”

เมื่อวันที …

Read More »

รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม 50th APACPH CONFERENCE KOTA KINABALU-MALAYSIA GOLDEN JUBILEE CONFERENCE OF ASIA-PACIFIC ACADEMIC CONSORTIUM FOR PUBLIC HEALTH CONFERENCE “Milestone Event-Moving Forward to Address New Challenges in Regional Health” September 12-14, 2018 THE MAGELLAN SUTERA RESORT KOTA KINABALU SABAH, MALAYSIA

ในการ Conf …

Read More »