หอเกียรติยศ

คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์ เป็นผู้แทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที …

Read More »