ขอเชิญนิสิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ “Microsoft IT Academy Program”