พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี

               เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.09 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี ณ บริเวณลานโถงชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรีวีระพงษ์ หาญรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในพิธีถวายพระพร ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมด้วย โดยการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักในสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่คู่กับประชาชนชาวไทย มาช้านาน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและมีความประสงค์ที่จะให้คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตในสังคมคณะ ได้มีส่วนร่วมในการเฉลิมพระเกียรติและปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นเสด็จพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน จึงได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลย ราชสมบัติครบ 70 ปี ซึ่งจะมีกิจกรรมการถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ : นัฐพล วุฒิพันธุ์

ข่าว : วาทิตย์ จงจิตร