คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดสัมมนาการเขียนบทวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระยะที่ 2

 เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2558 ฝ่ายบัณฑิตศึกษา ได้จัด

ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนิสิต “สัมมนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา การเขียนบทวิทยานิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ” ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม PH 121 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 1 โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้

            1.  อบรมการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย                   โดย ผศ สพ.ญ.ดร.สุกัญญา  ลีทองดี

  2อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดย อ.ดร.พิทยา               ศรีเมือง จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

  3. อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดย อ.ดร.สุทิน ชนะบุญ จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น

          ทั้งนี้มีในเวลา 13.00 น. วันที่ 20 กันยายน 2558 ได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าร่วมอบรม โดยมีผู้เข้ารับทั้งสิ้น จำนวน 37 คน

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0015 DSC_0038 DSC_0042 DSC_0043 DSC_0049 DSC_0054 DSC_0059 DSC_0061 DSC_0064 DSC_0078