ประกาศ จัดจ้างเหมาผู้ประสานงาน โครงการนำเสนองานวิจัย ณ ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13-20 กันยายน 2559