คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดงานวันมหิดล “พระบิดาแห่งการแพทย์และการสาธารณสุขของไทย”