มุทิตาจิตแด่ รศ.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ (สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์)