ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครนิสิตรับทุนรัฐบาล ปี 2560