ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เทียบเข้า) ประจำปีการศึกษา 2560 (รุ่นที่ 20)