ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (เทียบเข้า) (รุ่นที่ 20) รอบ 2