คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับรางวัล “ญาณสังวร” “คนดีศรีสยาม” ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการเสนอชื่อและพิจารณาให้เป็นบุคคลแบบอย่างสมควรได้รับการยกย่อง เพื่อเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ “ญาณสังวร” “คนดีศรีสยาม” ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ในเวลา 04.00 น. โดย พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี ในรัชกาลที่ 9 เป็นประธานพิธีมอบรางวัล ซึ่งโล่รางวัลประทานโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประทานให้ไว้ประจำรางวัล เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่ผู้เข้ารับรางวัลและองค์กรหน่วยงาน

ภาพ / ข่าว: นัฐพล วุฒิพันธุ์