คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการคณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560

  หลักสูตร ระบบ จำนวนรับ (คน)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประกาศและใบสมัคร

ปกติ 30

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศและใบสมัคร

ปกติ 60

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ประกาศและใบสมัคร

พิเศษ 50

 

กิจกรรม ระยะเวลา

รับสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

28 มิถุนายน 2560

ถึง

12 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก และสถานที่สอบ 14 กรกฎาคม 2560
สอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) 17 กรกฎาคม 2560