โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม “ปฏิบัติธรรมนำสุข ร่วมกับชุมชน รอบมหาวิทยาลัย” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้โครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม“ปฏิบัติธรรมนำสุข ร่วมกับชุมชน รอบมหาวิทยาลัย” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างมาโดยลำดับตั้งแต่การก่อสร้างวิหารพระพุทธกันทรวิชัย งานก่อสร้างลานอุทยานและงานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบวิหารพระพุทธกันทรวิชัย และได้แล้วเสร็จในสมัย รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์คนปัจจุบัน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๖๕๘ วัน เพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล และในโอกาสสำคัญนี้ จึงได้ประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบ ๑ ปี ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีการสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิต โดยในการนี้ได้กราบอาราธนาพระคุณเจ้าเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระพุทธมนต์ และสดับปกรณ์ มีพระครูเมธีธรรมนันท์ เจ้าอาวาสวัดป่าหนองชาด (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งนั้นในอาวาสเดียวกันรวม ๑๐ รูป และพุทธศาสนิกชน

ภาพ / ข่าว : ปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์