คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้น ณ โครงการเรียนรู้เกษตรพอเพียง เขตพื้นที่ในเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในวันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยการรักษาและอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งเป็นรากฐานของคนไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ ระห่างคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียน ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศและประชาชนทั่วไป ได้ร่วมสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกัน ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจาก ปลูกวันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อ ซึ่งได้ดำเนินการปักดำแล้วในวันแม่ และช่วงนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยว เพื่อสืบทอดประเพณีอีสานอันดีงามของบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป

สันลงแขกเกี่ยวข้าวในวันนี้ มีนิสิตจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แต่งกายชุดแฟนซีแปลกตา จัดการแสดงออกลีลาประกอบเสียงเพลง เสียงดนตรี เพื่อสร้างสีสัน เรียกรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ เพิ่มบรรยากาศให้การลงแขกเกี่ยวข้าวเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ในการนี้มีผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน เข้าร่วมโครงการกว่า ๕๐๐ คน ข้าวที่เกี่ยวเป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ บนเนื้อที่ ๓ ไร่ เศษ อันนำความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาพ : เชวงศักดิ์ มูลจันทร์

ข่าว : ปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์