คณะสาธารณสุขศาสตร์ มมส. สร้างความร่วมมือด้านวิจัยและด้านวิชาการกับ University of Oregon

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุขภาพดีถ้วนหน้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับองค์กรภายนอก University of Oregon นำโดย ว่าที่พันตรี อ.ดร.วีระพงษ์  หาญรินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และ อ.ดร.กู้เกียรติ ทุดปอ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้การต้อนรับ University of Oregon สหรัฐอเมริกา  โดยมีผู้แทนคือ Dr. Holly Lakey, Program and Grant Coordinator, Center for Asian and Pacific Studies (CAPS), UO  พร้อมคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งในการประชุมหารือในครั้งนี้ มีเนื้อหาขอบข่ายประเด็นที่สำคัญ คือ การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย การจัดการเรียนการสอน และกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและสามารถนำไปพัฒนางาน ตลอดจนทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางด้านการศึกษาที่มั่นคงและเข้มแข็งในระดับนานาชาติ

ภาพ / ข่าว : วิพา ชุปวา