คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ประจาปีการศึกษา 2560

ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นประธานเปิดงาน “โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ประจาปีการศึกษา 2560” เป็นการจัดแสดงผลงานที่เป็นการแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 จานวนทั้งสิ้น 29 โครงการ และผลงานสิ่งประดิษฐ์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของนิสิตระบบเทียบเข้าทั้งศูนย์การศึกษาในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี อุบลราชธานี และนครราชสีมา (โดยการให้คาปรึกษาจาก รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร)
อนึ่ง โครงการได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) และ ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต ผู้จัดการหลักสูตรนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) ที่ทาให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และตัวนิสิต ที่จะได้พัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตเข้าสู่วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ทั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพทั้งกระบวนการคิด กระบวนการทางานในการแก้ไขปัญหา การสร้างเสริมประสบการณ์ให้ได้ลงมือปฏิบัติงานจริง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เพื่อให้นิสิตมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังปรัชญาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ว่า “ปัญญาเพื่อสุขภาวะชุมชน” และปรัชญาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ว่า “พหุนัง ปัณฑิโต ชีเว ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน” ที่จะเป็นบุคคลที่รอบรู้และเชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขชุมชน และตอบโจทย์อัตลักษณ์ของนักการสาธารณสุขชุมชน ที่ว่า “รอบรู้เชี่ยวชาญการสาธารณสุขชุมชนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม” อีกทั้งแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของนักการสาธารณสุขชุมชน คือ รอบรู้เชี่ยวชาญการสาธารณสุขชุมชนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการประยุกต์จากการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ภายในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) และเครือข่ายนักสาธารณสุขชุมชนปฏิบัติการ (นสช.) โดยการจัดทาโครงการเพื่อนาเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านสาธารณสุข สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในอนาคตของการทางานได้ และเป็นการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะต่อไป