คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานประเภทปากเปล่า ระดับยอดเยี่ยม และแบบโปสเตอร์ระดับยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลการนำเสนอโปสเตอร์ระดับดีเด่น และยอดเยี่ยม ในการประชุมวิชาการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” (Interdisciplinary science for Quality of Life Development)  ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มหาวิทยาลัยพะเยา   ในวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2560 โดยมี อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย และอ.พัชริดา แสงแดง และนิสิตจำนวน 3 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้

การนำเสนอผลงานประเภทปากเปล่า ระดับยอดเยี่ยม  การปนเปื้อนจุลิทรีย์ในอากาศภายในห้องสำนักงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย Microbial Air Contamination in the Office, Faculty of Public Health, Mahasarakham University สุดารัตน์ โพธิ์สุวรรณพร, สุรัตนาพร เพ็งนาม, อรกนก ปู่พระอินทร์

รางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีเด่น การประเมินคุณภาพอากาศด้านจุลินทรีย์ภายในห้องสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Assessment Indoor Air Quality of Microbial air in Office Room, Faculty of Public Health, Mahasarakham University

สุดารัตน์ โพธิ์สุวรรณพร, สุรัตนาพร เพ็งนาม, อรกนก ปู่พระอินทร์

ภาพ/ข่าว : อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย