คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์ เป็นผู้แทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2561  ในคราวการประชุมบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารสุขศาสตร์ เป็นผู้แทนมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาพ : สุชาติ สงหมื่นไวย์

ข่าว :  ปัญญา  คีตศิลป์เลิศอนันต์