คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยลัยมหาสารคามจัดประชุมสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558