ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่12 “โภชนาการช่วงแรกของชีวิต: พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี: Early life nutrition for good health” ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม 2561