คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นผู้แทนส่งมอบเก้าอี้สุขาพาสุข จำนวน 200 ชุด ที่ได้รับการบริจาคจาก นายสมาน – คุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ณ เหล่าสภากาชาดจังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นผู้แทนส่งมอบเก้าอี้สุขาพาสุข จำนวน 200 ชุด ที่ได้รับการบริจาคจาก นายสมาน – คุณเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ณ เหล่าสภากาชาดจังหวัดมหาสารคาม โดยมี ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทรินโบล์ และอาจารย์ ดร.อดิศร วงศ์คงเดช ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้ส่งมอบ พร้อมทั้ง นายชำนาญ มีนิยม หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ และบุคลากร ร่วมเดินทางไปส่งมอบให้กับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรวิชัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชื่นชม และโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ภาพ : ชำนาญ มีนิยม
ข่าว : ปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์