ประกาศตารางเรียนตารางสอน สบ.เทียบเข้า ภาค 1-2561 ส.บ. 20 ส.บ.21