คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับมอบโล่สามศร ผู้ที่ทำผลงานที่ดีเด่นและมีคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และปัจจุบันมีตำแหน่งสำคัญ ๆ ที่มีบทบาทสูงในวงการสาธารณสุขของประเทศไทย อาทิ ประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย อุปนายกสภาการสาธารณสุขชุมชน อนุกรรมการกองทุนความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน กรรมการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกระทรวงสาธารณสุข และที่ปรึกษาสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เป็นต้น
ด้วยวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย และการมองการณ์ไกล ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนางานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ผลักดันการขับเคลื่อนให้เกิดงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ขึ้นในประเทศไทย และเหนือสิ่งอื่นใดท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ให้ความช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มแรกในการพัฒนาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสามารถเปิดทำการสอนได้เป็นแห่งที่สองของประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2533 ได้ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องในการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และเมื่อมีการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด ท่านได้ให้เกียรติเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560 และหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559 นอกจากนี้ ท่านยังเป็นผู้มีส่วนร่วมในการผลิตชุดวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นท่านเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระของนักศึกษาให้กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ด้วยเกียรติประวัติอันทรงคุณค่า ผลงานที่ดีเด่นและคุณูปการดังกล่าวนับได้ว่า รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด มีผลงานเป็นประโยชน์ยิ่งแก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จึงสมควรมอบโล่สามศรให้แก่ รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

ภาพ/ข่าว จากเพจ School of Health Science, Stou