คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการ พัฒนาระบบการประเมินและเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา “ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560” เป็นการประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเป็นไปตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประเมินฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตาม (มคอ.7) โดยทุกหลักสูตรมีผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1)  ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมของคณะฯ เท่ากับ 3.25 อยู่ในระดับ พอใช้ และได้ให้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการของแต่ละหลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  คะแนนประเมินเท่ากับ 3.60 อยู่ในระดับ “ดี”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย คะแนนประเมินเท่ากับ 3.33 อยู่ในระดับ “ดี”

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คะแนนประเมินเท่ากับ 2.63 อยู่ในระดับ “ปานกลาง”

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  คะแนนประเมินเท่ากับ 3.52  อยู่ในระดับ “ดี”

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  คะแนนประเมินเท่ากับ 3.40 อยู่ในระดับ “ดี”

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต   คะแนนประเมินเท่ากับ 3.01 อยู่ในระดับ “ดี”

ภาพ/ข่าว : นางธัญญธร   พัวพิทยาธร