คณะสาธารณสุขศาสตร์ รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ วิทยา  อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากภายนอก จำนวน 3 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาจารย์ ดร.รติกร ชาติชนะยืนยง จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษญา แสงแก้ว จากคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม เป็นคณะกรรมการประเมินผลในครั้งนี้ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ 4.25 คะแนน อยู่ในระดับ “ดี

ข่าว : ธัญญธร   พัวพิทยาธร