รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วม 50th APACPH CONFERENCE KOTA KINABALU-MALAYSIA GOLDEN JUBILEE CONFERENCE OF ASIA-PACIFIC ACADEMIC CONSORTIUM FOR PUBLIC HEALTH CONFERENCE “Milestone Event-Moving Forward to Address New Challenges in Regional Health” September 12-14, 2018 THE MAGELLAN SUTERA RESORT KOTA KINABALU SABAH, MALAYSIA

ในการ Conference ครั้งนี้ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุม APACPH Presidents & Deans Consultative Meeting on “Milestone Event-Moving Forward to Address New Challenges in Regional Health” 11th September 2018 Faculty of Medicine & Health Sciences, UNIVERSITI MALASIA SABAH  มีการรายงานผลการ Conference ครั้งที่ 48th APACPH CONFERENCE ที่ Teiko University, Tokyo (16th September 2016) และ รายงานผลการ Conference ครั้งที่ผ่านมา 49th APACPH CONFERENCE Yonsei University, Seoul, Korea  และสรุปผลการประชุม ในปีหน้า ค.ศ. 2019 จะจัด Conference ที่มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

          ในวันที่ 12-14 กันยายน 2661 ได้เข้าร่วม 50th APACPH CONFERENCE KOTA KINABALU-MALAYSIA GOLDEN JUBILEE CONFERENCE OF ASIA-PACIFIC ACADEMIC CONSORTIUM FOR PUBLIC HEALTH CONFERENCE “Milestone Event-Moving Forward to Address New Challenges in Regional Health” September 12-14, 2018 THE MAGELLAN SUTERA RESORT KOTA KINABALU SABAH, MALAYSIA รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา และนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้นำเสนอผลงานด้วยวาจา 2 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ 2 เรื่อง และที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือ นายถนอม นามวงศ์ นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ The WINNER Reflection Photo Exhibition 12-14 September 2018 Kota Kinabalu Sabah ในการ Conference ครั้งนี้ และยังได้ทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยในการแสดง “รำวงวันลอยกระทง” ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยบูรพา และ มสธ.