โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบ 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสร้างสุขด้วยการให้บริการที่ประทับใจ (Service mind)”

เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง “การพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรสร้างสุขด้วยการให้บริการที่ประทับใจ (Service mind)” โดย Mr.Satyasheel Gautam ผู้เชี่ยวชาญคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการ สื่อสารและการต้อนรับในองค์กรเป็นการให้ความสำคัญกับ การสร้างจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind)  ให้เกิดขึ้นแก่บุคลากรทั้งในสายผู้บริหาร สายวิชาการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายสนับสนุนของคณะฯ ดังจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร การจัดทำประเมินผลความพึงพอใจผู้รับ บริการเป็นประจำทุกภาคการศึกษารวมถึงการดำเนินการปรับปรุงสถานที่และสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการบริการ การพัฒนาระบบงานการให้บริการ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารฯลฯ เพื่อมุ่งผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้คือ

1  เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการปลูกจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการ สำหรับบุคลากรทั้งสายผู้บริหาร สายวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายสนับสนุน

          2  เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ด้านการให้บริการ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการต้อนรับแก่บุคลากร

          3  เพื่อก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในด้านการสร้างความประทับใจแก่ผู้มารับบริการ

ข่าว : ธัญญธร พัวพิทยาธร

ภาพ: นัฐพล วุฒิพันธุ์