โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ 2561 “กลอนลำส่งเสริมสุขภาพ”