การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560 สำหรับการดำเนินงาน วงรอบปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย อาจารย์ ดร.เขมิกา สมบัติโยธา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วงรอบปีการศึกษา 2560 สำหรับการดำเนินงาน  วงรอบปีการศึกษา  2561 ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน หลังจากได้ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมกันทรวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

ภาพ/ข่าว : ธัญญธร พัวพิทยาธร