ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น (จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ) Workshop on community elderly program intervention (The Action Practicing from Conceptualized)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น
(จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ)
Workshop on community elderly program intervention
(The Action Practicing from  Conceptualized)

วันที่ 11-12 ต.ค.61 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 6 เหลี่ยม โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ต ขอนแก่น

          เมื่อวันที่ 11-12 ต.ค.61 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมวิชชิ่งทรี รีสอร์ต ขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น (จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ) Workshop on community elderly program intervention   (The Action Practicing from  Conceptualized)” เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด ซึ่งในการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ กลยุทธ์ 6 ชุดกินจกรรมหลัก ประกอบด้วย 1) การพัฒนาศักยภาพ 2) การพัฒนาศักยภาพแวดล้อม 3) การพัฒนาระบบบริการ 4) การจัดตั้งกองทุนหรือให้มีสวัสดิการช่วยเหลือ 5) การพัฒนาและนำใช้ข้อมล 6) การพัฒนากฎ กติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติ ซึ่งมีกิจกรรมย่อย 40 กิจกรรม (26 ตัวชี้วัด) และการดูแลผู้สูงอายุจาก 10 กลยุททธ์หลัก “5อ.5ก.” สู่สูงวัยสร้างเมือง นอกจากนี้ยังเกิดแนวทางการดำเนินงานในบทบาทสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือและขับเคลื่อน และพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติการขับเคลื่อนดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง

เพื่อการรับทราบหน้าที่ของตนเองในภารกิจและบทบาทการเป็นสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือจากการปฏิบัติงานจริง สู่การพัฒนาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่น เกิดการสรุปบทเรียนจากการดำเนินงาน สังเคราะห์องค์ความรู้และพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : ศิริชลธาร แก้วโสม