เวทีสุดยอดผู้นำ

เมื่อวันที่ 3-5 ต.ค.61 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “เวทีสุดยอดผู้นำชุมชนท้องถิ่น (Community Key Actors Summit: Reducing Health Risk Factors, Enhancing Health Reinforcing Factors)) วาระ: ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ เพิ่มปัจจัยเสริมสุขภาวะ” เพื่อขับเคลื่อนผลักดันนโยบายสาธารณะระดับท้องถิ่นใน 7 ประเด็น ได้แก่ 1.การควบคุมยาสูบ 2.การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุ 3. การพัฒนาระบบอาหารชุมชน 4.การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 5.การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น 6.การจัดการระบบนิเวศชุมชนและลดโลกร้อนโดยชุมชนท้องถิ่น และ 7.การพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยชุมชนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 3 สสส. ภาคียุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 3 องค์กรหลักในพื้นที่ (ท้องที่ องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐ) สมาชิกเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 790 ตำบล กว่า 4,300 คน เข้าร่วม

ทั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยร่วมเป็นสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ มีบทบาทในการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นร่วมเครือข่าย ทั้ง 6 ชุมชนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1) อบต.นาโก อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 2) อบต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 3) อบต.โพนงาม  อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 4) อบต.สันป่าตอง อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 5) อบต.บ้านหวาย อ.วาปีปทุม  จ.มหาสารคาม 6) เทศบาลหนองฮี อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด นำโดย อาจารย์ ดร.เขมิกา สมบัติโยธา ผู้จัดการโครงการ รองศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ กรรมการร่วมโครงการ และนางสาวศิริชลธาร แก้วโสม ผู้ประสานงานทั่วไป เพื่อรับฟังข้อบรรยายและบทบาทหน้าที่ของการเป็นสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือและพร้อมที่จะขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นทั้ง 6 ชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนและศักยภาพของผู้สูงอายุในชุมชนท้องถิ่นต่อไป

 

ภาพ/ข่าว : ศิริชลธาร แก้วโสม