โครงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร ชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม หลักสูตร

 ชินนสาสมาธิ (สมาธิชนะใจตนเอง)

          เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2561  เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้อง PH 201  ชั้น 2  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ร่วมกับ สถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา  125  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดอบรม “ชินนสาสมาธิ” (สมาธิชนะใจตนเอง) ซึ่งเป็นหลักสูตรอบรมทำสมาธิของพระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธฺโร สถาบันพลังจิตตานุภาพ ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากร จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วิทยา  อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์ในการจัดการอบรม ในการจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบ ความมีเหตุผลและความเมตตาโดยการอบรมประกอบด้วย การรับชมวีดิทัศน์ ประวัติ/ผลงานพระธรรมมงคลญาณ การบรรยาย จุดประสงค์การทำสมาธิ/อิริยาบถ 4 จุดเริ่มต้น/การบริกรรม/ประโยชน์ของสมาธิ สมาธิกับการงาน สมาธิกับการควบคุมอารมณ์/วิทิสาสมาธิ การบรรยายฝึกปฏิบัติเดินจงกรมและนั่งสมาธิ และเพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการปฏิบัติสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ เนื่องในวันโอกาสครบรอบวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  ทั้งมีการแนะนำวิธีการทำสมาธิอย่างง่าย โดยคาดหวังว่าการอบรม “ชินนสาสมาธิ” จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีการทำสมาธิอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจของตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานประจำเพื่อนำไปสู่ความสงบสุขของสังคมต่อไป

………………………………………….

 

ข่าว : ปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์
ภาพ : กิตติคุณ อ่วมมงคล / สุชาติ สงหมื่นไวย์ / เชวงศักดิ์ มูลจันทร์