คณาจารย์ และนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ รับรางวัลอาจารย์และนิสิตดีเด่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มมส ครบรอบ 48 ปี

           เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม 48 ปี ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา ผู้รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบรางวัลให้ นายจรัญ มาลาศรี นิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับรางวัล คนดี ศรี มมส ด้านกิจกรรมนิสิตและวิชาชีพระดับมหาวิทยาลัย จากนั้น นายปัญญา ถนอมรอด นายกสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มอบรางวัล รางวัลอาจารย์ดีเด่น แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศุกรนันทน์ ทั้งนี้ การจัดงานในครั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งคณะบริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ได้เห็นความสำคัญ เกิดความรักสถาบัน และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป

ภาพ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข่าว : วาทิตย์ จงจิตร