คณาจารย์

4

รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี, Ph.D.

E-mail: songkramchai@gmail.com

6

รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร, Ph.D.

E-mail: sumattana.g@msu.ac.th

24

รศ.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์, M.PH.

E-mail: m_udomsak@yahoo.com

18

รศ.ดร.ภญ.บัววรุณ ศรีชัยกุล, Dr.P.H.

E-mail: buacanada@gmail.com

ผศ.ดร.จินดาวัลย์ วิบูลย์อุทัย, Ph.D.

E-mail: jindawan.w@msu.ac.th

16

ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา, Ph.D.

E-mail: wpansila57@gmail.com

11

ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต, Ph.D.

E-mail: vorapoj_p2004@hotmail.com

30

ผศ.ดร.ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ, Ph.D.

E-mail: prachumporn.l@gmail.com

ผศ.ขวัญใจ ศุกรนันทน์, M.P.H.

E-mail: kwanchai.s@msu.ac.th

ผศ.สุณีรัตน์ ยั่งยืน, M.Sc.

E-mail: suneeratyang1@hotmail.com

12

ผศ.ธิดารัตน์ สมดี, M.Sc.

E-mail: thida_tay@yahoo.com

29

ผศ.จารุวรรณ วิโรจน์, M.Sc.

E-mail: msu_vi@yahoo.com

14

ผศ.ณัชชลิดา ยุคะลัง, M.Sc.

E-mail: sunnight5th@hotmail.com

ผศ.ดร.สันติสิทธิ์ เขียวเขิน, Ph.D.

E-mail: ksantisith@yahoo.com

อ.ดร.กภ.กู้เกียรติ ทุดปอ, PT, Ph.D.

E-mail: kukiat.t@msu.ac.th

Curriculum Vitae

อ.ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์, Ph.D.

E-mail: terdsakmsu@yahoo.com

อ.ดร.ภิญญาพัชญ์ ดุงโคกกรวด, Ph.D.

E-mail: dnamphung@yahoo.com

อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย, Ph.D.

E-mail: nuch1003@gmail.com

อ.ดร.จตุพร เหลืองอุบล, Ph.D.

E-mail: jatup.l@hotmail.com

19

อ.ดร.เขมิกา สมบัติโยธา, Dr.P.H.

E-mail: kemika_s@yahoo.com

อ.ดร.นิจฉรา ทูลธรรม, Ph.D.

E-mail: nitchara@yahoo.com

30

อ.ดร.ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว, Ph.D.

E-mail: bchaiwut@gmail.com

อ.ดร.เฉลิมพร นามโยธา, Dr.P.H.

E-mail: chaloempornnid@gmail.com

อ.ดร.วิศิษฎ์ ทองคำ, Ph.D.

E-mail: wisit.t@msu.ac.th

อ.ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล, Ph.D

E-mail: hphatcha@gmail.com

อ.ดร.ชุลีวัลย์ ธัญญศิรินนท์, Ph.D

E-mail: airairr@hotmail.com

อ.ดร.เสาวลักษ์ เนาวสาร, D.Eng.

E-mail: Saowalak.nao@gmail.com

อ.ดร.นุชนภา ประทุมไชย, Ph.D

E-mail: nuchnapa.n23@gmail.com

อ.ดร.กษมา วงษ์ประชุม, Ph.D

E-mail: kasamaams@gmail.com

อ.ดร.ธาริณี นิลกำแหง, Ph.D

 E-mail: grace_nayah@hotmail.com

23

อ.สุวิมล สงกลาง, M.Sc.

E-mail: suwimon_sk@hotmail.com

อ.สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์, M.Ed.

E-mail: surasak.t@msu.ac.th

อ.สุไวรินทร์ ศรีชัย, M.P.H.

E-mail: ssuwarin@yahoo.com

อ.พัชริดา แสงแดง, M.Sc.

E:mail: patcharida.psd@gmail.com 

อ.วิลาวัณย์ ชาดา, M.A.

E:mail: wilawun.chada@gmail.com

อ.สวรรค์ ธิติสุทธิ, M.P.H.

E:mail: kunsawan@gmail.com

อ.วิพา ชุปวา,

E:mail: wipa.chuppawa@gmail.com