ปรัชญา

ปรัชญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Philosophy)

“ปัญญาเพื่อสุขภาวะชุมชน” (Wisdom for healthy community)