วัตถุประสงค์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดตั้งขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์

1. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพตามคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ ในการจัดการบริการระดับชุมชนอย่างมีบูรณาการมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งใน ช่วงแรกจะเน้นการผลิตบัณฑิต

ก. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

 1. บริหารจัดการเพื่อให้เกิดบริการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับชุมชนได้
 2. วินิจฉัยปัญหาของบุคคล ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์
 3. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง
 4. ให้บริการสุขภาพแบบผสมผสานอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมเพื่อให้เกิดคุณภาพ ต่อสังคมได้
 5. พัฒนาตนเองให้มีความสามารถในระดับสากล(Global Competences)อย่างต่อเนื่องเพื่อให้รู้เท่าทันสภาวะปัจจุบันของโลกได้
 6. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้นำสุขภาพ ในการเป็นตัวอย่างที่ดีรวมทั้งมีความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

ข. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตทางสาธารณสุขศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
 2. เพื่อเพิ่มศักยภาพของงานวิจัยทางสาธารณสุขในระดับชุมชน ตลอดจนพื้นที่ที่ปฏิบัติงานให้สามารถ นำผลการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อส่งเสริมให้งานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เป็นงานวิจัยที่มีคุณค่า สามารถประยุกต์วิชาการด้านสาธารณสุขศาสตร์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ปัญหาทางด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางสาธารณสุข โดยมีการส่งเสริม และพัฒนางานวิจัยด้านการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรค และการคุ้มครองสุขภาพประชาชน
 5. เพื่อพัฒนาภาวะการเป็นผู้นำในองค์กรสาธารณสุข ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

2. ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในภูมิภาค เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ตามความต้องการของแต่ละประเทศ
3. พัฒนาการวิจัยทางสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยมุ่งเน้นกระบวนการ สร้างองค์ความรู้ แบบองค์รวมและบูรณาการ
4. พัฒนาการบริการวิชาการทางสาธารณสุขศาสตร์ ให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมขององค์กร และสนองตอบการพัฒนาและการจัดการในระบบบริการทางสุขภาพ
5. ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม อันดีงามทางภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพให้สามารถถ่ายทอด และดำรงอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมั่นคง และมีศักดิ์ศรี