ค่านิยม

ค่านิยม (Values)

PHMSU

P = Professional                       เป็นมืออาชีพ

H = Holistic                               องค์รวมด้านสุขภาพ

M = Mastery                              เชี่ยวชาญ รอบรู้

S = Social Responsibility        ความรับผิดชอบต่อสังคม

U = Unity                                   เอกภาพ