หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย      :     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ  :     Bachelor of Public Health Program

 

2. ชื่อปริญญา

ภาษาไทย      (ชื่อเต็ม)   :  สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

(ชื่อย่อ)     :  ส.บ.

ภาษาอังกฤษ  (ชื่อเต็ม)   :  Bachelor of Public Health

(ชื่อย่อ)     :  B.P.H.

 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

4. หลักการและเหตุผล ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

4.1  หลักการและเหตุผล

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหลักสูตรที่ดำเนินการผลิตและเพิ่มศักยภาพกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคามและหน่วยงานด้านวิชาการ รวมทั้งหน่วยงานด้านบริหารสาธารณสุขในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มดำเนินการเปิดรับนิสิตรุ่นแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ผลิตบัณฑิตไปแล้วจำนวน 6 รุ่น มากกว่า 1,000 คน

ดังนั้น เพื่อให้สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และกระบวนการพัฒนาด้านสาธารณสุขของประเทศในยุคการปฏิรูประบบสุขภาพ  จึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ขึ้น

4.2  ปรัชญา

การสาธารณสุขเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคุณภาพชีวิต นักวิชาการสาธารณสุขมีบทบาทในการพัฒนางานสาธารณสุขในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับชุมชน การพัฒนาคุณภาพนักวิชาการสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการดำเนินงานสาธารณสุขในชุมชน จะส่งผลให้งานสาธารณสุขได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลดีต่อภาวะสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน

4.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1) มีองค์ความรู้ด้านสุขภาพทั้งทางด้านบริหาร วิชาการ และบริการ

2) สามารถวินิจฉัยและแก้ปัญหาสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ได้อย่างถูกต้องทันต่อเหตุการณ์

3) สามารถบริหารจัดการ โดยประยุกต์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาพแก่ชุมชนอย่างบูรณาการ

4) พัฒนาตนเองให้มีภาวะผู้นำด้านสุขภาพ และมีความสามารถเข้าสู่ระดับสากล(Global Competence) อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้รู้เท่าทันสภาวะปัจจุบันของโลก

5) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสำนึกในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในสังคม