ผู้บริหาร

  ชื่อ – สกุล : รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข, D.Engineering

ตำแหน่ง : คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

E-mail : witaya.y@msu.ac.th

  ชื่อ – สกุล : อ.ดร.ว่าที่พันตรีวีระพงษ์ หาญรินทร์, Ph.D.

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหาร

E-mail : weerapong.h@msu.ac.th

  ชื่อ – สกุล : ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทรินโบล์, Ph.D.

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา

E-mail : oprachaina@gmail.com

  ชื่อ – สกุล : อ.ดร.อดิศร วงศ์คงเดช, Ph.D.

ตำแหน่ง : รองคณบดี

E-mail : adisorntom@gmail.com

  ชื่อ – สกุล : อ.ดร.เขมิกา สมบัติโยธา, Dr.P.H.

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

E-mail : kemika_s@yahoo.com

  ชื่อ – สกุล : อ.ดร.กภ.กู้เกียรติ ทุดปอ, Ph.D.

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ

E-mail : kukiat.t@msu.ac.th

  ชื่อ – สกุล : อ.ดร.วิศิษฎ์ ทองคำ, Ph.D.

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต

E-mail : wisit.t@msu.ac.th

ชื่อ – สกุล : ผศ.ดร.สันติสิทธิ์ เขียวเขิน, Ph.D.

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดี

E-mail : ksantisith@yahoo.com

ชื่อ – สกุล : นายชำนาญ มีนิยม

ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ

E-mail : chamnan.m@msu.ac.th