บุคลากรสายสนับสนุน

นายชำนาญ มีนิยม
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะฯ

Untitled-7

นางสาวนิรมล จำนงศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

Untitled-12

นางกมลพร จันทาคึมบง
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

Untitled-16

นางนันท์ชญา แดนสีแก้วธัญ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

Untitled-15

นายอนันต์ แพงจันทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

1648

นางธัญญธร พัวพิทยาธร
เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ปฏิบัติการ

Untitled-8

นายเทพพร ดงเรืองศรี
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

Untitled-3

นางสาวมธุรดา สิงสุธรรม
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

Untitled-4

นายเจษฏา ชาญศิริรัตนา
นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ

lalita2

นางสาวลลิตตา ศรีพลมาตย์
นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ

นางณัฐฐพัชร์ พิมพ์ใจ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Untitled-5

นางสาวสมหญิง เรืองสิทธิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

wilailuck1

นางสาววิไลลักษณ์ บุญหลักคำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิราพร จิตไทย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Untitled-6

นางสาวปิยพร ศรีกงพาน
นักวิทยาศาสตร์

Untitled-1

นางสาวเจนจิรา แพงจันทร์
นักวิทยาศาสตร์

นายยุทธนา ทับสมบัติ
นักวิชาการศึกษา

นายสุชาติ สงหมื่นไวย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายนัฐพล วุฒิพันธุ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุพัตรา แก้วเมือง
นักวิชาการศึกษา

นายปัญญา คีตศิลป์เลิศอนันต์
นักวิชาการศึกษา

vinig

นายวินิจ จันทร์สวยดี
ช่างเทคนิค

นางสาวศศิธร เทียมมาลา
นักวิชาการพัสดุ

นายกิตติคุณ อ่วมมงคล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์
นักโสตทัศนูปกรณ์

นายนิธินาถ สาวิสิทธิ์
พนักงานขับรถ

นายเอกรินทร์ คำผัน
พนักงานขับรถ

นายประยูร ใจดี
คนสวน