ปีงบประมาณ 2560-2561

 

ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง การตีพิมพ์ ดาวน์โหลด
1 Exposoure to extremely low frequency electromagnetic รศ.ดร.วิทยา อยู่สุข ISI
2 รูปแบบการปรับปรุงคุณภาพการดูแลในสถานบริการสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง กรณีคลินิกเด็กธาลัสซีเมียโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี TCI 1
3 Prehypertension and psychosocial risk factors among university students in ASEAN countries ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทรินโบล์ scopus
4 การพัฒนาการบันทึกเวชระเบียนของทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลไชยวาน อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทรินโบล์ TCI 1
5 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงการเกิดโรคไข้เลือดออกด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทรินโบล์ TCI 1
6 การพัฒนารูปแบบการบริบาลทางเภสัชกรรมที่บ้าน สำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรัง ในเขตตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ผศ.ภญ.ดร.บัววรุณ ศรีชัยกุล TCI 1
7 การพัฒนำรูปแบบขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลในการคัดแยกขยะมูลฝอย เขตเทศบล ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต TCI 1
8 การใช้โปรแกรมการรับรู้ความสามารถของตนเองด้วยเทคนิค 351พิชิตอ้วนของบุคลากรที่มีภาวะน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนในโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา TCI 1
9 ผลของการใช้โปรแกรมพฤติกรรมการดูแลตนเองด้วยกิจกรรมพาเหรด 2 ผ. 4 ก. เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกวางโจน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผศ.ดร.วิรัติ ปานศิลา TCI 1
10 รูปแบบการดำเนินงานและการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน เพื่อให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดโรค อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ รศ.ดร.สงครามชัย ลีทองดี TCI 1
11 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน บ้านบุไทย ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร TCI 1
12 Pathological Internet Use and Psychosocial Risk Factors among ASEAN ผศ.ดร.นิรุวรรณ เทรินโบล์ scopus
13 การพัฒนารูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชนบ้านหัน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร TCI 1
14 การศึกษาสภาวะการปนเปื้อนด้านชีวภาพ ปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับแต่ละวันของผู้ต้องขังเรือนจำ อ.ดร.ชัยวุฒิ บัวเนี่ยว TCI 1
15 การพัฒนาคุณภาพระบบส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล โรงพยาบาลเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด อ.ดร.วิศิษฎ์ ทองคำ การประชุมวิชาการระดับชาติ
16 การบริโภคอาหารและปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิงตั้งครรภ์ ผศ.สุนีรัตน์ ยั่งยืน TCI2
17 การประเมินการรับสัมผัสจุลินทรีย์ก่อโรคในการบริโภคน้ำดื่มจากตู้หยอดเหรียญ อ.ดร.วิศิษฎ์ ทองคำ TCI2
18 การดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจาน ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต TCI 1
19 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนในเด็กอายุต่ำกว่า 24 เดือน รศ.อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์ TCI2
20 ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งเผือกแป้งมันเลือดนกและแป้งมันเทศสีม่วงร่วมกับแป้งข้าวเหนียวดำต่อคุณภาพของมัฟฟินและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้บริโภค อ.ดร.นิจฉรา ทูลธรรม การประชุมวิชาการระดับชาติ
21 Associations of the Neighborhood Environment With Substance Use: A Cross-sectional Investigation Among Patients in Compulsory Drug Detention Centers in Thailand. ผศ.สุนีรัตน์ ยั่งยืน scopus
22 ชื่อสิ่งประดิษฐ์ สูตรส่วนผสมชาสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของไหมข้าวโพด ใบบัวบกอบแห้ง และวิธีการผลิต รศ.อุดมศักดิ์  มหาวีรวัฒน์ อนุสิทธิบัตร
23 A Guide to Longevity and Self Healing William coombes IJHS
24 Promoting local vegetable and fruit consumption among pre-school children
at a child development day care centre
อ.ดร.เฉลิมพร นามโยธา