คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

 

5

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ ดร.เทอดศักดิ์ พรหมอารักษ์, Ph.D.
E-mail: terdsakmsu@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติสิทธิ์ เขียวเขิน, Ph.D.
E-mail: ksantisith@yahoo.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ ศุกรนันทน์, M.P.H.
E-mail: kwanchai.s@msu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ วิโรจน์, M.Sc.
E-mail: msu_vi@yahoo.com

อาจารย์ ดร.เขมิกา สมบัติโยธา, Dr.P.H.
E-mail: kemika_s@yahoo.com

อาจารย์ ดร.อดิศร วงศ์คงเดช, Ph.D.
E-mail: adisorntom@gmail.com

อาจารย์ ดร.จตุพร เหลืองอุบล, Ph.D.
E-mail: jatup.l@hotmail.com

อาจารย์ ดร.ธาริณี นิลกำแหง, Ph.D
E-mail: grace_nayah@hotmail.com

อาจารย์ ดร.พัดชา หิรัญวัฒนกุล, Ph.D
E-mail: hphatcha@gmail.com

อาจารย์สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์, M.Ed.
E-mail: surasak.t@msu.ac.th

อาจารย์สุไวรินทร์ ศรีชัย, M.P.H.
E-mail: ssuwarin@yahoo.com

อาจารย์ วิลาวัณย์ ชาดา, M.A.
E-mail: wilawun.chada@gmail.com

อาจารย์สวรรค์ ธิติสุทธิ, M.P.H.
E-mail: kunsawan@gmail.com

อาจารย์วิพา ชุปวา,
E-mail: wipa.chuppawa@gmail.com