หน้าแรก

 • ข้อมูลหลักสูตรภายใต้คณะ
 • ระดับปริญญาตรี
 • ระดับปริญญาโท
 • ระดับปริญญาเอก
 • เพจคณะสาธารณสุขศาสตร์
 • รายชื่อผู้สมัครหลักสูตร ส.บ.เทียบเข้าและระบบพิเศษ
 • ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT
 • หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 3/2565
 • รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัด-จัดจ้าง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
 • ข่าวระดับปริญญาตรี
 • ข่าวระดับบัณฑิตศึกษา
 • ข่าวรับสมัครงาน
 • ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ร้องเรียน/ร้องทุกข์
 • ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • รายงานร้องเรียน/ร้องทุก/ทุจริต
 • ระบบประกาศจัดซื้อจัดจ้างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ข้อมูลคณะ

 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 • โครงสร้างของหน่วยงาน
 • ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • นโยบายและเป้าหมาย
 • แผนปฏิบัติราชการ
 • แผนกลยุทธ์
 • ที่ตั้ง

หลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งเเวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

หลักสูตรระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2563)

หลักสูตรระดับปริญญาเอก