ภารกิจ และหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีนโยบายและเป้าหมายที่แถลงต่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยถือเป็นนโยบายระยะยาวตลอดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี 2563-2567  ของคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา  กลางคาร และทีมบริหาร ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมาย ที่จะพัฒนาคณะฯ ในการพัฒนาที่จะส่งเสริมขับเคลื่อนคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้พัฒนายิ่งขึ้น การก้าวไปสู่การเป็นสถาบันสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น อีกแห่งหนึ่งของประเทศและภูมิภาค จึงจำเป็นต้องอาศัยการนำที่เข้มแข็งทั้งจากผู้นำสูงสุดขององค์กร คือ คณบดี ที่มีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ การมีเครือข่ายที่กว้างขวางภายใต้การสนับสนุนจากบุคลากรทุกคนในคณะฯ และทีมงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  โดยมีเนื้อหาประเด็นนโยบายและเป้าหมาย หลัก 5 ด้าน ดังนี้

                      1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข

                      2. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

                      3. บริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

                      4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

                      5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและการบริหารองค์กรเพื่อสนับสนุนความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

           โดยมีรายละเอียดนโยบาย/เป้าหมาย ดังนี้

                   1. ผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข

       โดยจะสร้างบัณฑิตสาธารณสุขให้ติด 1 ใน 5 ของมหาวิทยาลัยที่มีการสอนสาธารณสุข เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้พร้อมอยู่เสมอ เช่น หลักสูตร รายวิชา ผู้สอน ผู้เรียน และสิ่งอำนวยความสะดวก

ปริญญาตรีทั้ง 4 หลักสูตร

 • พัฒนาระบบออนไลน์ ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประชุม ภายใต้สถานการณ์ภาวะวิกฤติโรคระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสมัยยุคดิจิตอล
 • พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ ให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ
 • เน้นการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นทั้งในและนอกห้องเรียน               
 • จัดให้มีห้องปฏิบัติการ/แหล่งฝึกในชุมชน

บัณฑิตศึกษา ส.ม. และ ส.ด. 4 หลักสูตร  

 • พัฒนาระบบออนไลน์ ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประชุม ภายใต้สถานการณ์ภาวะวิกฤติโรคระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสมัยยุคดิจิตอล
 • หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรระบบคลังหน่วยกิต
 • เน้นการทำวิจัยที่ตอบสนองโจทย์และปัญหาของชุมชน สังคม และพัฒนาเป็นนวัตกรรม
 • เพิ่มสาขาวิชา (สาขาการวิจัย เทคโนโลยีสุขภาพ)

– พัฒนาหลักสูตร

 • สอดคล้องกับ มคอ.1 สาธารณสุขศาสตร์
 • พัฒนารายวิชาที่จะทำเป็น Short Course, Credit bank ในทุกหลักสูตร
 • ให้ตรงกับกรอบมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
  • กลุ่มส่งเสริมสุขภาพและอนามัยชุมชน
  • กลุ่มป้องกันโรค ควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัยทางด้านสาธารณสุข
  • กลุ่มตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสภาพ การส่งต่อ
  • กลุ่มอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • กลุ่มบริหารสาธารณสุขและกฎหมายสาธารณสุข
 • การพัฒนาหลักสูตรของคณะหน่วยงานให้มีความเป็นเลิศ เป็นที่ต้องการของตลาด
 • พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนารายวิชาที่จะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นและสะสมในระบบคลังหน่วยกิต
 • MOU กับเขตสุขภาพที่ 7 สำหรับเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต เครือข่ายความร่วมมือการทำวิจัย และบริการวิชาการ

– ระบบห้องปฏิบัติการที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ เช่น

 • ห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเบื้องต้น                                ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม
 • ห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย              ห้องปฏิบัติการด้านโภชนาการ
 • ห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสุขภาพ         

– การพัฒนานิสิต

                   ปริญญาตรีทั้ง 4 หลักสูตร

 • นักสาธารณสุข ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดดเด่นในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค และการเรียนรู้กับภาวะวิกฤติโรคระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
 • นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโภชนาการ
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป วิชาชีพ)
 • ศึกษาต่อในวิชาชีพอื่น เช่น พยาบาล แพทย์ เภสัช ทันตแพทย์
 • ผู้ประกอบการ เช่น ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานบริการด้านสุขภาพ
 • สร้างบัณฑิตควบคู่ไปกับการสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learning)
 • องค์ความรู้ (Knowledge)
 • ทักษะ (Skills: Hard and Soft skills)
 • หลักคิดที่ถูกต้อง (Mindset)
 • สร้างบัณฑิตที่มุ่งเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม

เสริมสร้างทักษะความรู้ใหม่ที่พร้อมรับเทคโนโลยีทันสมัย ควบคู่ไปกับการสร้างกำลังคนระดับสูง (Brain Power) ร่วมกับเครือข่ายระดับโลก

                   บัณฑิตศึกษา ส.ม. และ ส.ด.

 • นักวิจัย                   นักจัดการสุขภาพ                   อาจารย์

2. นโยบายด้านวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ

                   1) พัฒนางานวิจัยร่วมกับชุมชนและเครือข่ายสุขภาพ ทั้งเป็นนักวิจัยหลัก และร่วม และสนับสนุนห้องปฏิบัติการสำหรับวิจัย

 • การดูแลสุขภาพระดับครอบครัว ชุมชน
 • การดูแลสุขภาพตามกลุ่ม: แม่และเด็ก วัยรุ่น ผู้สูงอายุ โรคเรื้อรัง
 • การเฝ้าระวัง: การเฝ้าระวังโรค สิ่งแวดล้อม โภชนาการ
 • การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ

                   2) พัฒนาผลงานผลงานวิจัยของนิสิตระดับปริญญาตรีและ ระดับบัณฑิตศึกษา  ผลิตผลงานวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหา โจทย์ของชุมชน สังคม และถ่ายทอดสู่ชุมชนและสังคม

           3. ด้านการบริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

 1. มีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ที่สามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิตและสร้างรายได้ อย่างน้อย 5 หลักสูตร
 2. ห้องเรียนรู้ด้านสุขภาพ
 3. Health Promotion Center of MSU
 4. Central Health Lab
 5. MSU Surveillance Center
 6. สภาการสาธารณสุขชุมชน
 7. เครือข่ายวิชาชีพ: มหาสารคาม เขตสุขภาพ ประเทศ
 8. ชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพ  

           4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ

                 4.1 การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการส่งเสริมสุขภาพของคนทุกช่วงวัย เช่น

                      – การดูแลหลังคลอดและการให้นมบุตร

                      – ของเล่น/การละเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

                      – การออกกำลังกายโดยการประยุกต์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

       4.2 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพจากผู้สูงอายุ

5. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและการบริหารองค์กรเพื่อสนับสนุนความเป็นหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

5.1 สร้างสัมพันธภาพให้เกิดขึ้นภายในคณะฯ

 • มีเป้าหมายร่วมกันทุกคนไม่แยกหลักสูตร
 • บุคลากรสายสนับสนุน มีกรอบงานที่ตรงกับตำแหน่ง
 • สร้างขวัญและกำลังใจ
 • พัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ได้มาตรฐานในการวิจัย และบริการวิชาการ สำหรับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • มีระบบออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนการสอน การประชุม
 • มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสำหรับการบริหาร การเรียน การสอน การวิจัย

      5.2 ใช้ระบบประกันคุณภาพ EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence   ทำให้การบริหารงานทุกส่วนสอดคล้องกัน พัฒนาทั้งกระบวนการ

           และผลลัพธ์

 • การนำองค์การ
 • กลยุทธ์ / แผน
 • ลูกค้า
 • การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
 • บุคลากร
 • ระบบปฏิบัติการ
 • ผลลัพธ์
 • กระบวนการตัดสินใจ