วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วัตถุประสงค์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดตั้งขึ้น ภายใต้วัตถุประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในการจัดการบริการระดับชุมชนอย่างมีบูรณาการ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งในช่วงแรกจะเน้นการผลิตบัณฑิต

ค่านิยม (Values)
              PHMSU
              P = Professional                       เป็นมืออาชีพ
              H = Holistic                             องค์รวมด้านสุขภาพ
              M = Mastery                           เชี่ยวชาญ รอบรู้
              S = Social Responsibility           ความรับผิดชอบต่อสังคม
              U = Unity                               เอกภาพ

ปรัชญา คณะสาธารณสุขศาสตร์ (Philosophy)

“ปัญญาเพื่อสุขภาวะชุมชน” (Wisdom for healthy community)

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันการศึกษาสาธารณสุข ชั้นนำในภูมิภาคเอเซีย ปี 2575

ยุทธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์

ให้เป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของมหวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสาธารณสุขศาสตร์กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

      ยุทธศาสตร์ที่ 1         การผชิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากลรวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก

      ยุทธศาสตร์ที่ 2        การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม หรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

      ยุทธศาสตร์ที่ 3        พัฒนาบริการวิชาการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์หลัก

      ยุทธศาสตร์ที่ 1       สร้างเครือข่ายวิจัยสู่ภาพลักษณ์ “มหาวิทยาลัยวิจัย”

      ยุทธศาสตร์ที่ 2        ปรับปรุง/พัมนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้รองรับการเป็นสถาบันการศึกษากลุ่ม ง.

      ยุทธศาสตร์ที่ 3        พัฒนาบริการวิชาการด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อน

      ยุทธศาสตร์ที่ 4        สร้างระบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ สนับสนุนโอกาสก้าวหน้า สุขภาพดี และความสุขให้แก่บุคลากร

      ยุทธศาสตร์ที่ 5        บริหารงานสนับสนุนทุกภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัด โปร่งใส และส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

      ยุทธศาสตร์ที่ 6        สร้างบุคลากรและนักศึกษาให้ได้ตามค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมไทยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุข
  2. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
  3. บริการวิชาการด้านสุขภาพร่วมกับชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ