คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

อ.ดร.สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์
ประธานหลักสูตร

อีเมล : [email protected]

นาย เทพพร ดงเรืองศรี
ผู้ประสานงานหลักสูตร