หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  รหัส : 25500211107265
  ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Nutrition and Dietetics
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (โภชนาการและการกำหนดอาหาร)
  (ชื่อย่อ) : วท.บ. (โภชนาการและการก าหนดอาหาร)
  ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (Nutrition and Dietetics)
  (ชื่อย่อ) : B.Sc. (Nutrition and Dietetics)
 3. วิชาเอก
  ไม่มี
 4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
 1. รูปแบบของหลักสูตร
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรคุณวุฒิ ระดับที่ 2 ปริญญาตรี(หลักสูตร 4 ปี)
  5.2 ภาษาที่ใช้
  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
  5.3 การรับเข้าศึกษา
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
  ไม่มี
  5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
 1. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
  6.1 เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาโภชนศาสตร์
  การก าหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
  6.2 เริ่มใช้ในภาคต้น ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
  6.3 คณะกรรมการประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ พิจารณาเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่
  2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
  6.4 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ .
  4/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564
  6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564
 2. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
  พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 และเป็นหลักสูตรที่สามารถยื่นค าขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
  ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการก าหนดอาหาร
 3. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
  8.1 นักกำหนดอาหาร/นักโภชนาการในโรงพยาบาล
  8.2 นักวิชาการด้านโภชนาการและนักวิชาการสาธารณสุข ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทรวง
  สาธารณสุข
  8.3 ครูทางด้านโภชนาการและคหกรรมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์
  8.4 นักวิจัย/พนักงานในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  8.5 นักวิจัย/ผู้ดำเนินการในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
  8.6 ประกอบกิจการส่วนตัวทางด้านอาหารและโภชนาการ

ค่าใช้จ่าย

 1. จำนวนหน่วยกิต
  ปีที่ 1 42 หน่วยกิต
  ปีที่ 2 43 หน่วยกิต
  ปีที่ 3 39 หน่วยกิต
  ปีที่ 4 12 หน่วยกิต
  รวม 136 หน่วยกิต
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายสำหรับนิสิต/คน/ปี 30,000 บาท
 4. ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่อนิสิต เท่ากับ 120,000 บาท

รายวิชา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร มีรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร ดังนี้

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ข)
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 15 หน่วยกิต
  0202 100 เคมีทั่วไป 3(3-0-6)
  General Chemistry
  0202 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-6)
  General Chemistry Laboratory
  0203 110 ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
  Biology 1
  0203 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-1)
  Biology Laboratory 1
  0204 100 ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6)
  General Physics
  1502 108 ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐาน 1(0-3-0)
  Basic Biochemistry Laboratory
  1502 109 ชีวเคมีพื้นฐาน 3(3-0-6)
  Fundamental Biochemistry
  2.2 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทางสาธารณสุข 19 หน่วยกิต
  1499 101 จุลชีววิทยาส าหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)
  Microbiology for Public Health
  1499 103 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาพื้นฐานส าหรับงานสาธารณสุข 3(2-2-5)
  Fundamental Anatomy and Physiology for Public Health
  1499 206 ชีวสถิติ 3(3-0-6)
  Biostatistics
  1402 201 โภชนาการมนุษย์ 3(3-0-6)
  Human Nutrition
  1402 202 จุลชีววิทยาอาหาร 2(1-2-3)
  Food Microbiology
  1402 203 เคมีวิเคราะห์และเคมีองค์ประกอบในอาหาร 3(2-2-5)
  Analytical Chemistry and Chemistry of Food Components
  1402 204 เคมีคลินิกส าหรับโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(2-0-4)
  Clinical Chemistry for Nutrition and Dietetics

2.3 กลุ่มวิชาชีพทางสาธารณสุข 18 หน่วยกิต
1499 201 ระบาดวิทยา 3(3-0-6)
Epidemiology
1499 202 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
Environmental Health
1499 204 โภชนาการชุมชน 3(2-2-5)
Community Nutrition
1499 205 การป้องกันและควบคุมโรค 3(3-0-6)
Disease Prevention and Control
1499 301 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 3(2-2-5)
Health Education and Behavioral Science
1499 303 การบริหารงานสาธารณสุข 3(3-0-6)
Public Health Administration
2.4 กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาโภชนาการและก าหนดอาหาร 38 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาโภชนาการ (22 หน่วยกิต)
1402 101 วิทยาศาสตร์การอาหารเบื้องต้น 3(3-0-6)
Introduction to Food Science
1402 205 โภชนาการในวัยต่าง ๆ 3(3-0-6)
Nutrition in Life Cycle
1402 206 การประเมินภาวะโภชนาการ 3(2-2-5)
Nutrition Assessment
1402 301 โภชนาการคลินิก 2(2-0-4)
Clinical Nutrition
1402 304 กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย 3(2-2-5)
Manufacturing Process of Safety Food
1402 306 ความปลอดภัยอาหารและสุขาภิบาลอาหาร 2(1-2-3)
Food Safety and Sanitation
1402 307 การจัดการระบบการบริการอาหารเพื่อโภชนาการ 3(2-2-5)
Food Service System Management
1402 308 การจัดการธุรกิจการตลาดอาหารสุขภาพในชุมชน 3(2-2-5)
Business Management for Health Food Marketing
in Community
(2) กลุ่มวิชาก าหนดอาหาร (10 หน่วยกิต)
1402 302 หลักการก าหนดอาหาร 3(2-2-5)
Principle of Dietetics
1402 303 โภชนบ าบัด 3(2-2-5)
Nutrition Therapy
1402 305 การให้ค าปรึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการ 3(2-2-5)
Diet Counseling and Behavior Modification

1402 309 จรรยาบรรณวิชาชีพนักก าหนดอาหาร 1(1-0-2)
Ethic for Dietitic Professionals
(3) กลุ่มวิจัย (6 หน่วยกิต)
1402 310 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 3(3-0-6)
Research Methodology in Nutritional and Dietetics
1402 401 สัมมนาปัญหาพิเศษทางโภชนาการและการก าหนดอาหาร 1(1-0-2)
Seminar in Special Problem in Nutritional and Dietetics
1402 402 โครงงานนิสิต 2(2-0-4)
Senior Project
2.5 กลุ่มวิชาฝึกงาน (10 หน่วยกิต)
1499 310 การฝึกภาคสนามร่วมด้านสาธารณสุขชุมชน 1(150)
Community Health Field Practicum
1402 403 ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการชุมชนและโภชนบริการ 3(0-24-0)
Professional Practicum in Community Nutrition
and Food Services
1402 404 ฝึกประสบการณ์ด้านโภชนาการคลินิกและการก าหนดอาหาร 6(0-36-0)
Professional Practicum in Clinical Nutrition and Dietetics

 1. หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
  โดยเลือกเรียนจากรายวิชาใดๆ ตามที่ มหาวิทยาลัยหรือกำหนดหลักสูตรฯ ดังต่อไปนี้
  1402 320 เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางอาหาร 2(2-0-4)
  Pharmacology and Food Toxicology
  1402 321 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในงานโภชนาการและการก าหนดอาหาร 2(1-2-3)
  Application of Computer Programs in Nutritional
  and Dietetics
  1402 322 มานุษยวิทยาทางโภชนาการและความมั่นคงในอาหาร 2(2-0-4)
  Nutrition Anthropology and Food Security
  1402 323 การพัฒนาระบบโภชนบริการและมาตรฐานคุณภาพ 2(1-2-3)
  Development of Food Service System
  and Standard Quality
  1402 324 โภชนบำบัดและการกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคไต 2(1-2-3)
  Nutritional Therapy and Dietetic for Kidney Disease
  Patients
  1402 325 โภชนบำบัดและการกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2(1-2-3)
  Nutritional Therapy and Dietetic for Cancer Patients
  1402 326 โภชนบำบัดและการกำหนดอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคความผิดปกติ 2(1-2-3)
  ของกระบวนการเมตาบอลิซึม
  Nutritional Therapy and Dietetic for Patients with Metabolic
  Syndromes

1402 327 โภชนบ าบัดและการก าหนดอาหารส าหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 2(1-2-3)
Nutritional Therapy and Dietetic for Infectious Diseases
1402 328 การประกอบอาหารขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
Basic Culinary
1402 329 การควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพทางอาหาร 2(1-2-3)
Food Quality Control and Assurance
1402 330 การผลิตและการดัดแปลงสูตรอาหาร 2(1-2-3)
Production and Modification of Diets
1402 331 การประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและบริการ 2(2-0-4)
Entrepreneurship in Health Care Products and Services
1402 332 อาหารเพื่อสุขภาพ 2(2-0-4)
Food for Health
1402 333 วิศวกรรมอาหารและการแปรรูปอาหารขั้นพื้นฐาน 2(1-2-3)
Basic Food Engineering and Food Processing
1402 334 การประเมินทางประสาทสัมผัสส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางโภชนาการ 2(1-2-3)
Sensory Evaluation for Nutritional Product Development
1402 335 โภชนาการและนักกีฬา 2(2-0-4)
Nutrition and Athletes
1402 336 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการในผู้สูงอายุ 2(2-0-4)
Food and Nutrition Management in the Elderly
1402 337 โภชนบ าบัดทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 2(2-0-4)
Medical Nutrition Therapy in Mental Health and Psychiatric