ข้อมูลที่ตั้งของหน่วยงาน

Faculty of Public Health,
Mahasarakham University

Public Health MSU Logo.svg

ชื่อย่อ

สธ. / PH

คติพจน์

ไทย: ปัญญาเพื่อสุขภาวะชุมชน

อังกฤษWisdom of a Healthy Community

สถาปนา

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

• 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 (24 ปี)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

• 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (19 ปี)

สังกัดการศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณบดี

รศ.สุมัทนา กลางคาร

ที่อยู่

อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และปลีคลินิก เลขที่ 41 หมู่ 20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150

สี

 สีชมพูอมส้ม color:#F26D7D

สถานปฏิบัติ

โรงพยาบาลสุทธาเวช

เว็บไซต์

publichealth.msu.ac.th